فرم اخذ نوبت

اطلاعیه:

1- با عنایت به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز با کارت ملی، میبایست حداقل 365 روز از آخرین خرید ارز سهمیه کارت ملی متقاضی گذشته باشد و این صرافی امکان فروش ارز زودتر از موعد فوق برای هر شخص را نخواهد داشت.
2- فروش ارز در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ مشروط به آغاز فرایند عرضه به صرافی ها در سال جدید می باشد. در صورت محقق نشدن این امر از سوی مراجع عرضه، امکان فروش برای این صرافی میسر نیست.
3- دریافت نوبت آنلاین متضمن خرید یا فروش قطعی ارز نیست و تنها به منظور رزرو زمان مراجعه به صرافی است.

در حال بارگذاری...